| Klanten beoordelen ons met 8 sterren. |
Klanten beoordelen ons met 8 sterren.

ALGEMENE VOORWAARDEN TASTY GRAPES
geldend vanaf 1 juli 2022

Artikel 1: Definities

 1. Tasty Grapes: TUBES BV, gevestigd te Hilversum onder KvK nr. 62800582.
 2. Klant: degene met wie Tasty Grapes een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Tasty Grapes en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Tasty Grapes.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen die Tasty Grapes hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Tasty Grapes hanteert voor zijn producten of diensten, die vermeld zijn op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Tasty Grapes te allen tijde wijzigen, zolang er nog geen overeenkomst met de Klant tot stand is gekomen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Tasty Grapes niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De Klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling in welk geval de Klant zich daarover dient uit te spreken binnen 24 uur nadat de prijsverhoging is medegedeeld.

Artikel 4: Monsters/modellen 

Indien de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan  daaraan geen andere rechten worden ontleend dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij Partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met inachtneming van bepaalde toleranties met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5: Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Tasty Grapes gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is zijn alle nadien ontstane incassokosten voor diens rekening.. 
 1. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag Tasty Grapes zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Tasty Grapes op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 6: Recht van reclame 

 1. Zodra de Klant in verzuim is, is Tasty Grapes gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Tasty Grapes roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Tasty Grapes, tenzij Partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de Kant.

Artikel 7: Herroepingsrecht 

 1. Een Consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat het product niet is gebruikt en geretourneerd wordt in de originele verpakking.
 2. De Consument dient zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via een email aan hello@tastygrapes.nl middels een herroepingsformulier dat via de website van Tasty Grapes kan worden gedownload.
 3. De Consument is verplicht om het product of de ontvangen producten per ommegaande na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Tasty Grapes, bij gebreke waarvan het herroepingsrecht vervalt. 
 4. De kosten van het retourneren komen voor rekening van Tasty Grapes, indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen. Tasty Grapes deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het product of de producten verrichten.

Artikel 8: Retentierecht 

 1. Tasty Grapes kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant onder zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Tasty Grapes heeft voldaan.
 2. Tasty Grapes is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 

 1. Tasty Grapes blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Tasty Grapes.
 2. Tot die tijd kan Tasty Grapes zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

Artikel 10: Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats vanaf Tasty Grapes aan de Franciscusweg 14 te Hilversum tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt in beginsel plaats op het door de Klant aangegeven adres, vermits dit adres is gelegen in Nederland of België.

Artikel 11: Levertijd 

 1. De levertijd vangt aan op het moment dat de Klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Tasty Grapes.
 2. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Tasty Grapes niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of Partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 12: Feitelijke levering

De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig en naar behoren kan plaatsvinden. Indien de feitelijke levering door toedoen van de Klant op de aangegeven dag niet kan plaatsvinden dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening en risiko van de Klant.

Artikel 13: Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij Partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 14: Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de Klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Tasty Grapes niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dienen eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer gemeld te worden aan Tasty Grapes, bij gebreke waarvan Tasty Grapes niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 15: Bewaring 

 1. Indien de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor rekening van de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 16: Vrijwaring

De Klant vrijwaart Tasty Grapes tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Tasty Grapes geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 17: Klachten

 1. De klant dient een door Tasty Grapes geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Tasty Grapes daarvan ommegaand op de hoogte te stellen. 
 3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Tasty Grapes in staat is hierop adequaat te reageren. 

Artikel 18: Ingebrekestelling

 1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Tasty Grapes.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling Tasty Grapes ook daadwerkelijk  bereikt. 

Artikel 19: Aansprakelijkheid Tasty Grapes

 1. Tasty Grapes is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Tasty Grapes aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Tasty Grapes is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Tasty Grapes aansprakelijk is,  is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de producten betrekking hebben.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 20: Vervaltermijn

De Klant dient ommegaand nadat een gebrek is geconstateerd of redelijkerwijze had moeten worden geconstateerd Tasty Grapes daarvan op de hoogte te stellen bij gebreke waarvan de Klant geen aanspraak kan maken op enige vergoeding van welke aard dan ook. In elk geval kan de Klant niet meer klagen, indien 6 maanden na de levering zijn verstreken.

Artikel 21: Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Tasty Grapes toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Tasty Grapes niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Tasty Grapes in verzuim is. 
 3. Tasty Grapes heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Tasty Grapes kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Artikel 22: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Tasty Grapes in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Tasty Grapes kan worden toegerekend in een van de wil van Tasty Grapes onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Tasty Grapes kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); maatregelen van de overheid op basis van de Wet Publieke Gezondheid, wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Tasty Grapes één of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Tasty Grapes er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide Partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Tasty Grapes is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

Artikel 23: Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan  nodig is om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, plegen Partijen tijdig  overleg inzake de aanpassingen.

Artikel 24: Bederfelijke producten

De Klant is zich bewust van het kopen van producten, die in de loop der tijd aan bederf onderhevig zijn en waarvan de kwaliteit in de loop der tijd achteruit gaat.Voor het behoud van de kwaliteit dienen de bederfelijke producten niet blootgesteld te worden aan direct zonlicht en bij kamertemperatuur (tussen 5 – 20 graden) bewaard te worden tenzij Tasty Grapes andere bewaarvoorschriften aangeeft bij het desbetreffende product.

Artikel 25: Wijziging algemene voorwaarden

 1. Tasty Grapes is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Tasty Grapes zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 26: Overgang van rechten

Rechten van de Klant uit een overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Tasty Grapes. 

Artikel 27: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Tasty Grapes bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 28: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tasty Grapes kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen.